FRANTIŠEK CHMELAŘ

Self-portrait (by Muncha), 1st half of the 40s, oil, 44.5 x 62.5 cm

Autoportrét (podle Muncha),1. pol. 40. let, olej, 44,5 x 62,5 cm

Two people, 1944, oil, 48 x 78 cm

Dva lidé, 1944, olej, 48 x 78 cm

Sketch for stained glass called Strojíři, 1943-1944, combined technique, 24 x 30 cm

Skica k vitráži Strojaři, 1943-1944, kombinovaná technika, 24 x 30 cm

Janin Sen, 1st half of the 60s, tempera, 56,5 x 73 cm

Janin sen, 1. pol. 60. let, tempera, 56,5 x 73 cm

Landscape, around 1965, combined technique, 44 x 66 cm

Krajina, kolem 1965, kombinovaná technika, 44 x 66 cm

Untitled, around 1965, tempera, 87.5 x 62.5 cm

Bez názvu, kolem 1965, tempera, 87,5 x 62,5 cm

untitled, 2nd half of the 60s, tempera, 40,5 x 62,5 cm

Bez názvu, 2. pol. 60. let, tempera, 40,5 x 62,5 cm

Stone face of terror, 1970, tempera, 78 x 35 cm

Kamenná tvář děsu, 1970, tempera, 78 x 35 cm

Way up, 1971, mixed technology, 115 x 71 cm

Cesty nahoru, 1971, kombinovaná technika, 115 x 71 cm